Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy

30 marca 2018 r. – nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa

15 kwietnia 2018 r. – nadsyłanie wpłat

15 kwietnia 2018 r. – nadsyłanie abstraktów referatów i posterów

15 maja 2018 r. – rozesłanie drugiego komunikatu z programem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program konferencji

4 czerwca 2018

9:30-18:30 Sesja terenowa A Sedymentacja fliszu dolnokarbońskiego Śląska i Moraw

10:00-18:30 Sesja terenowa B Paleośrodowiskowe uwarunkowania powstawania kopalnych biocenoz i interpretacja procesów tafonomicznych, w osadach górnego triasu Śląska (odsłonięcia w Krasiejowie i Lipiu Śląskim)

19:00 Kolacja

5 czerwca 2018

9:00-17:00 Sesja terenowa C

  • C1 Warunki i paleośrodowiska sedymentacji i diagenezy węglanowego basenu środkowotriasowego, na przykładzie osadów wapienia muszlowego Śląska Opolskiego (prezentacja w kamieniołomach Tarnów Opolski i Górażdże).
  • C2 Procesy formowania osadów wielogeneracyjnego krasu kopalnego Śląska Opolskiego

9:00-17:00 Sesja terenowa D Epikratoniczne osady kredy opolskiej – przykład basenu sedymentacyjnego w warunkach klimatu supercieplarnianego

18:30 Uroczysta kolacja

6 Czerwca 2018

8:45–9:00 Otwarcie konferencji

9:00–9:50 Referat plenarny: Hans Hagdorn – Environmental evolution during Middle Triassic times and its effect on palaeocommunities and taphonomic conditions in the Muschelkalk – Lower Keuper basin, Central Europe

9:50–10:10 Michał Jakubowicz – Środowisko sedymentacji wapieni wysięków metanu: dane mikrofacjalne a nowe metody geochemiczne

10:10–10:30 Zbyszek Remin – Cykliczna sedymentacja późnokredowa w południowo-wschodniej Polsce – implikacje paleobatymetryczne

10:30–11:00 przerwa kawowa

11:00–11:20 Jan J. Król, Mikołaj K. Zapalski & Błażej Berkowski – Koralowce Auloporida (Tabulata) z Hamar Laghdad i ich rola w formacji kopców Kess-Kess (ems, Antyatlas, Maroko)

11:20–11:40 Patrycja Dworczak, Błażej Berkowski & Michał Jakubowicz – Struktury korzeniowe późnodewońskich krynoidów z Jebel Bou Ifarherioun (Antyatlas, Maroko)

11:40–12:00 Alfred Uchman, Tomasz Rychliński & Andrzej Gaździcki – Facje typu bahamskiego w osadach dolnej jury płaszczowiny choczańskiej Tatr

12:00–12:20 Jacek Gatlik, Artur Błachowski, Kamila Komędera, Marta Bąk & Krzysztof Bąk – Analiza jurajskich skał krzemionkowo-węglanowych jednostki kriżniańskiej w Tatrach metodą spektroskopii mössbauerowskiej 57Fe

12:20–12:40 Damian Lodowski & Ireneusz Walaszczyk – Turon–koniak basenu Babadag (północna Dobrudża, Rumunia); mikrofacje i biostratygrafia

12:40–13:00 Paulina Minor-Wróblewska – Resedymentowany materiał wapienny paleoceńskiego fliszu serii śląskiej (Karpaty zewnętrzne)

13:00–14:30 Przerwa obiadowa

14:30–15:00 Referat plenarny: Joachim Szulc – Osady węglanowe jako sejsmograf kopalnych trzęsień ziemi

15:00–15:20 Slavomír Nehyba, Helena Gilíková, Jiří Otava, Zuzana Skácelová & Pavla Tomanová-Petrová – Evolution of a sedimentary infill of a palaeovalley at a distal passive margin of the peripheral foreland basin

15:20–15:40 Stanisław Leszczyński & Wojciech Nemec – Środowiskowy odzew na zmiany poziomu morza w płytkowodnym basenie epikontynentalnym na przykładzie koniaku synklinorium północnosudeckiego

15:40–16:00 Jurand Wojewoda – Inwazyjno-cykliczny charakter kanałów na obszarze okresowego jeziorzyska śródsudeckiego w permie, modele aktualistyczne

16:00–16:20 Aleksander Kowalski, Paweł Raczyński & Jurand Wojewoda – Zasięg morza cechsztyńskiego na obszarze synklinorium północnosudeckiego w świetle nowych danych sedymentologicznych z rowu tektonicznego Wlenia

16:20–16:40 Monika Kowal-Linka, Ewa Krzemińska & Zbigniew Czupyt – Najmłodsze detrytyczne cyrkony z utworów triasu z Lipia Śląskiego (Lisowic) koło Lublińca a wiek lisowickiego poziomu kościonośnego

16:40–17:00 Michał Cyglicki & Zbyszek Remin – HRHMA (high-resolution heavy mineral analysis) zastosowana dla górnokampańskich skał silikoklastycznych krawędziowej części Roztocza Środkowego (SE Polska)

17:00–17:30 Przerwa kawowa, sesja posterowa

17:30–17:50 Marek Wendorff – Sedymentacja w kraterze meteorytowym Jwaneng South (Botswana) jako odbicie ewolucji klimatu w obszarze basenu Kalahari od miocenu po holocen

17:50–18:10 Jurand Wojewoda & Aleksander Kowalski – Mechanizm destrukcji i denudacji pokrywy kredowej w Sudetach na przykładzie Progu Radkowa, implikacje regionalne

18:10–18:30 Michał Gradziński, Helena Hercman & Krzysztof Staniszewski – Plejstoceńskie koluwium scementowane węglanem wapnia na Wyżynie Krakowskiej – warunki sedymentacji i diagenezy

18:30 – 18:50 Katarzyna Skolasińska – Obciążenie zawiesinowe rzeki – co wynika z pomiarów zawiesiny na przykładzie Warty?

19.30 – kolacja

7 czerwca 2018

8:30–9:00 Referat plenarny: Wojciech Nemec – Prądy pływowe w morzu głębokim – fakt czy fikcja?

9:00–9:20 Krzysztof Starzec, Jan Barmuta & Michał Stefaniuk – Zachodnia część polskich Karpat zewnętrznych – rekonstrukcja od obecnej budowy strukturalnej do etapu basenu sedymentacyjnego

9:20–9:40 Anna Wysocka, Leszek Jankowski, Marcin Barski, Anna Filipek – Geneza i znaczenie interpretacyjne dajek klastycznych Karpat zewnętrznych

9:40–10:00 Aneta Siemińska & Marek Wendorff – Pseudo-płytkomorskie cechy osadów w sekwencji fliszowej – warstwy menilitowe w Skrzydlnej (oligocen, polskie Karpaty zewnętrzne)

10:00–10:20 Anna Filipek, Marcin Barski, Anna Wysocka & Leszek Jankowski – Zróżnicowanie ilościowe i jakościowe materii organicznej warstw menilitowych w wybranych profilach z rejonu Słowacji oraz Rumunii (Karpaty zewnętrzne, oligocen)

10:20–10:40 Patrycja Wójcik-Tabol & Marta Oszczypko-Clowes ­– Problem redepozycji w drobnoziarnistych utworach facji turbidytowych na przykładzie serii grybowskiej w oknie Ropy – wskaźniki petrologiczno-geochemiczne i analiza nanoplanktonu wapiennego

10:40–11:00 Paweł Godlewski, Joanna Pszonka & Marek Wendorff – Sedymentologiczny oraz petrologiczny aspekt rozwoju warstw cergowskich (oligocen) w złożu Lipowica II-1

11:00–11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 11:50 Aleksandra Stachowska & Piotr Krzywiec – Nowy model późnokredowej ewolucji NE Polski – wyniki interpretacji regionalnych danych sejsmicznych

11:50–12:10 Tomasz Krogulec, Anna Wysocka, Radosław Mieszkowski – Budowa geologiczna kompleksu mioceńskiego z obszaru Józefowa (Roztocze) w obrazie tomografii elektrooporowej (ERT)

12:10–12:30 Monika Szokaluk, Andrzej Janiec, Maciej Frycz & Mateusz Jeleń –Zastosowanie tomografii elektrooporowej do identyfikacji budowy geologicznej oraz osadów wyrzuconych kraterów Morasko – Poznań, Polska

12:30–12:50 Jurand Wojewoda – Struktury helikoidalne – przykłady

12:50–13:10 Michał Bucha, Anna Detman, Bernd R. T. Simoneit, Damian Mielecki, Cezary Piwowarczyk, Aleksandra Chojnacka, Mieczysław K. Błaszczyk, Mariusz O. Jędrysek, Leszek Marynowski & Anna Sikora – Biodegradacja węgla brunatnego w warunkach kwaśnej fermentacji melasy

13:10–13:30 Monika Kowal-Linka & Monika Nowak – Nowe stanowisko z dużą, kenozoiczną, bogatą w ksenolity dajką nefelinitu ze Śląska Opolskiego (wschodnia część środkowoeuropejskiej prowincji wulkanicznej)

13:30– 15:00 Obiad

15:00–17:00 Geopark Góra św. Anny – wycieczka piesza

Postery

Małgorzata BRONIKOWSKA, Szymon BELZYT & Małgorzata PISARSKA-JAMROŻY – Struktury deformacyjne w nieskonsolidowanych osadach plejstoceńskich w otoczeniu Basenu Morza Bałtyckiego

Małgorzata BRONIKOWSKA & Małgorzata PISARSKA-JAMROŻY – Warunki depozycji dropstonów w ujęciu numerycznym

Małgorzata BRONIKOWSKA & Małgorzata PISARSKA-JAMROŻY – Modelowanie numeryczne struktur deformacyjnych powstałych w wyniku propagacji fali sejsmicznej w nieskonsolidowanych osadach

Karol DURKOWSKI, Dominik SOKALSKI, Jurand WOJEWODA & Anna DURKOWSKA – Pre- and postconsolidated sediment deformations in the transitional terrigenous series Pzt (Zechstein/ Lower Buntsandstein) in the Grodziec syncline, Sudets: process interpretation and regional im-plications

Jacek GATLIK, Artur BŁACHOWSKI, Kamila KOMĘDERA, Marta BĄK & Krzysztof BĄK – Spektroskopia mössbauerowska 57Fe w badaniach skał osadowych

Aleksander KOWALSKI, Małgorzata Magda MAKOŚ, Mateusz PITURA & Adam KOZŁOWSKI – Zasięg i kierunki nasunięć lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego na Dolnym Śląsku w świetle nowych danych z obszaru Sudetów Zachodnich

Piotr ŁAPCIK – Profil Huciska Jawornickiego jako przykład progradacji głębokomorskiego kompleksu kanałowo-lobowego (płaszczowina skolska, polskie Karpaty zewnętrzne)

Mateusz MLECZAK, Małgorzata PISARSKA-JAMROŻY, Małgorzata BRONIKOWSKA & A. J. (Tom) VAN LOON – Dumpstony – zapis depozycji gór lodowych w osadach glacilimnicznych zlodowa-cenia Wisły (Rugia, NE Niemcy)

Mateusz MLECZAK & Karolina HERODOWICZ – Zapis osadowy powodzi w plejstoceńskich san-drach Polski NW w nowym ujęciu – założenia projektu

Zbyszek REMIN – Enigmatyczne, 3-metrowe pionowe struktury w turońskich osadach profilu Wisły – geneza biotyczna vs abiotyczna i znaczenie dla procesów lityfikacji

Wojciech SCHNABEL & Krzysztof STARZEC – Możliwości wykorzystania numerycznego modelu terenu (DEM) wysokiej rozdzielczości do analiz sedymentologicznych – przykłady z Karpat ze-wnętrznych

Łukasz SŁONKA, Piotr KRZYWIEC, Edyta PUSKARCZYK, Paulina KRAKOWSKA, Kamila WAW-RZYNIAK-GUZ & Jadwiga JARZYNA – Sejsmiczna identyfikacja górnojurajskich budowli węgla-nowych z południowo-wschodniej części Niecki Nidziańskiej

Radosław STANISZEWSKI – Zróżnicowanie produktywności fabryki węglanowej w oksfordzie na obszarze Gór Świętokrzyskich

Joanna URBANIAK – Osady czwartorzędowe w Podgórzu (dolina środkowej Wisły), wstępne wyniki badań

Wojciech WRÓBLEWSKI – Współczesna sedymentacja trawertynów w rejonie Mccheta-Mtianetia w paśmie Wielkiego Kaukazu (północno-wschodnia Gruzja)